Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Vahyin İzinde
Kur’an-ı Kerim’i daha yakından tanıtmak ve verilen mesajı hakkıyla aktarabilmeyi hedeflediğimiz bu kitap, ortaokul ve lise müfredatına göre hazırlanmıştır. Aynı zamanda ilahi kitabımızı yakından tanımak isteyen her yaştan Müslümanın da başucu kitabı olma özelliği taşımaktadır. Kitap; Kur’an’ın özellikle ne demek istediğini, Arapça dışındaki bir dille sağlıklı biçimde aktarmayı mümkün kılacak bir yöntemle okuyucuyla buluşturuyor. Kur’an-ı Kerim’de yer alan, en sık okunan sureler ve duaların Arapça metinleri,
84.5 TL. 130 TL.
 %  35
Peygamber Efendimizin Hanımları (Zevcât-ı Tâhirât)
El-hamdü lillâhi Rabbi’l- Âlemîn. Ve selâmün alâ cemîı’l- Enbiyâi ve’l- Mürselîn. Allâhümme salli ve sellim alâ men erseltehû rahmeten lil âlemîn ve alâ zevcâtihi ve ehl-i beytihî ecmaîn. Bu kitap, sevgili Peygamberimizin değerli eşlerini tanıtma maksadıyla yazılmıştır. Hazırlanan bu eser, kesin olarak bir “menâkıb kitabı” değildir. Yani bu kitap; annelerimizi anlatıyoruz diyerek, aklın aldığı ya da almadığı çeşitten, genellikle uydurma veya abartılı şekilde düzenlenen; yaşanılan hayattan çok, hayâl âlemind
55.25 TL. 85 TL.
 %  35
Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi II ;-Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım-
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 05 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde, “Fıkhî Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım“ konulu ikinci bir tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda “Çağdaş Dönemde Tek Mezhepli Yaklaşım Mümkün müdür?”; “Çağdaş Dönemde Çok Mezhepli Yaklaşım Bir Zarûret midir?”; “Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Fetvalarında Çok Mezhepli Yaklaşımlar” başlıklarını taşıyan üç tebliğ sunularak müzakere edilmiş ve toplantı me
39 TL. 60 TL.
 %  35
Sönmeyen Işık Deniz Feneri
Deniz Feneri’nin Lojistik Merkezi Hızır Aleyhisselam´ın deposu adeta. Çok güzel. İnsan iyi şeyler de yapar, kötü şeyler de. Eğer insan iyi şeyler yaparsa, iyi şeyler görür. Onlar da gönlümüzü ışıtır ve etrafa bu iyilikleri yayarız. İyiliklerle uğraşmıyorsak, iyi şeyler orada durur ama biz yanından geçer, gideriz. Kötü şeyleri görürseniz, kötü yerlerde bulunursanız, hele o kötülükleri de yaymaya kalkarsanız o kötülükleri yapanlardan daha büyük kötülük yapmış olursunuz. Türkiye´de gönüllü kuruluşlar inançlı T
91 TL. 140 TL.
Tükendi
 %  35
İbn Kesîr (Öncülerimiz 24)
Bu kitapta, İslam ilim tarihinde saygın bir yeri bulunan ve bu özelliği nedeniyle bilim alanındaki “Öncülerimiz” arasında sayılmayı hak eden İbn Kesîr’in hayatı anlatılmaktadır. Bu bağlamda İbn Kesîr’in ailesi; tahsil hayatı; yetiştiği ilmî ve külterel ortam, bu ortamın onun bilim anlayışı, kişiliği ve dünyevî olanı algılama biçimine etkisi; ders aldığı hocalar; öğrendiği ilimler; rihle geleneğinin bir parçası olarak yaptığı ilmî seyahatler; ilmî bakış açısı ve buna etki eden temel faktörler; ansiklopedist
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Postmodern İklimde Din Ve Değerleri Öğretmek
Eğitimle içinde yaşanan sosyal gerçeklik arasındaki güçlü ilişkiyi fark ettirmek üzere kaleme alınan bu kitap, insanoğlunun son yıllarda tecrübe ettiği postmodern düşüncenin ve onun yaşam formlarının eğitim, özelde de din ve değer eğitimi için oluşturduğu imkân ve zorlukları anlamaya yönelik bir girişimdir. Ülkemizde son birkaç on yılda eğitim sisteminde yaşanan müfredat temelli bazı değişimlerin ardında dünyadaki postmodern iklimin pedagojik, epistemik, bireysel ve toplumsal yansımalarının bulunduğu, fakat
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
Sabah Akşam Dualar ve Zikirler
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bizzat yaptığı, ashabına öğrettiği ve tavsiye ettiği günlük dualar ve zikirler vardır. Bunlar sayesinde nice hayırlara ve manevi derecelere ulaşılmakta, nice şerlerden ve günahlardan korunulmaktadır. Ayrıca güne hayırla başlamak ve hayırla bitirmek, o günün günahlarının affedilmesine de vesile olduğu bilinmektedir ki bu hayra en müsait amellerin başında dua ve zikir gelmektedir. Elinizdeki kitap, Hz. Peygamber’in sünneti olan günlük duaları ve zikirleri, bilhassa
25.35 TL. 39 TL.
 %  35
Siren Sesleri
“Allah’ım ne ürkütücü bir ses…, deyiverdi. Ne kadar da rahatsız ediciydi!” “Hâlâ susmamıştı siren sesleri!..” Bu sesler… Bu seslerin nedeni neydi? “Ve hemen ardından gelen o korkunç ses. Tüm o sessizliği yararak çıkan, yürekleri çatlatan o uğultu. Ve yerin bağrındaki her şeyi dışarı atıyordu” Bir ses nasıl böyle güçlü olabiliyordu? “…bir ses daha geldi sanki kendisine çağıran. Sanki tenefüs bitmişti de sınıfa koşacakmış gibi hissetti. Son kalkacak otobüsün kornası gibi. Ya da son kalkacak olan vapurun so
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Gazzâli (Öncülerimiz 13)
İmam-ı Gazzâlî, devrinin etkili düşünürlerinden ve entelektüellerinden birisidir. Onun şahsî ve ilmî hayatında çeşitli aşamaların ve devirlerin varlığını dikkate alarak bir değerlendirme yapmak oldukça önemlidir. Gazzâlî, Selçuklu Devletinde karşılaşılan olaylar bağlamında bir kez daha gündeme gelmektedir. Yaşadığı dönemin dinî ve siyasî problemlerine duyarsız kalmadan ilmî hakikatlerle yoluna devam eden Gazzâlî, siyasî krizlere neden olan Bâtınîlikle ilmî anlamda mücadele etmeyi tercih etmiştir. Ömrünün
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Vakıdî (Öncülerimiz 47)
İslâmî ilimlerle uğraşanlar az veya çok Hz. Peygamber’in hayatına temas etmişler ve eserleriyle de bu yaklaşımlarını gözler önüne sermişlerdir. Bu İslâmî ilimlerle uğraşanların başında Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî el-Eslemî el-Medenî gelmektedir. Medine’de mevâlîden olan bir aile içerisinde gözlerini dünyaya açan Vâkıdî, ailesinin ilimle uğraşması ve yaşadığı dönemde İslâm dünyasının en önemli ilim merkezlerinden olan Medine’de bulunmasından dolayı küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başla
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Baybars (Önderlerimiz 39)
XIII. yüzyıl ortalarında Eyyûbîler, Yedinci Haçlı Seferi ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle derin yaralar alarak yıkılmaya yüz tutuyor, onların boş bıraktığı bu alanı da Memlükler ve onların büyük lideri Baybars dolduruyordu. Nureddin Zengî Bakîa’da, Selahaddin Remle’de Haçlılara mağlup olup canlarını zor kurtarırken, namağlup Baybars, hem Moğollar hem de Haçlılara karşı büyük zaferler kazanıyordu. Selahaddin’in dahi Hıttîn sonrası ele geçiremediği kaleleri fetheden Baybars, Fırat Nehri’ni geçen Moğoll
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
İmam Malik (Öncülerimiz 36)
İmam Mâlik, Mâlikilik mezhebinin temel usullerini ortaya koyan ve dinin ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’in doğru olarak anlaşılması konusunda kendisine mahsus yöntemi belirleyen büyük bir âlimdir. Kaynaklarının çoğunluğunun ittifakına göre tahminen h. 93 yılında dünyaya gelmiş ve h. 179 yılında vefat etmiştir. Yaşadığı dönemde Medine şehrinin dışına çıkmamıştır. Yaşadığı dönemde Medine’nin önde gelen alimlerinden ilim alan İmam Mâlik, çok genç yaşlarda Mescid-i Nebevi’de ders veren hocalar a
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
İbn Hazm (Öncülerimiz – 20)
Ibn Hazm V/XI. yüzyıl İslam düşünce geleneğinin Endülüs'te ye tiştirdiği önemli düşünürlerden biridir. Vefatında usul, hukuk, tarih, felsefe, mantık, mezhepler ve dinler tarihi, edebiyat gibi oldukça farklı alanlarda seksen bin varaklık dört yüz cilt kadar telif eser bi rakmıştır. İbn Hazm, sadece yazdığı eserlerin hacmiyle değil daha çok özgün düşünce ve tenkitleriyle İslam düşünce geleneğinde iz bırakmış öncü düşünürlerdendir. İbn Hazm, Zâhirilik mezhebini sistemleştirerek Endülüs'te gerçek bir mezhep
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Kanuni Sultan Süleyman (Önderlermiz 19)
Kanunî Sultan Süleyman, en uzun süre tahtta kalan ve ordunun başında en çok sefere çıkan Osmanlı padişahıdır. Kanunî döneminde Osmanlı Devleti, üç kıtaya yayılan geniş sınırlara ulaştığı gibi dünya siyasetinde etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda Kanunî, halifelik sıfatını da etkin bir şekilde kullanarak Müslümanların himayesi ve mukaddes yerlerin korunması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmıştır. Bundan dolayı Kanunî, ideal bir hükümdar olarak görülmüş ve padişahlık dönemi bir altın çağ olarak
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Melikşah (Önderlerimiz-11)
Büyük Selçuklu Devleti, Selçuk Bey’in torunları Çağrı ve Tuğrul Beylerin, Gaznelilere karşı kazandıkları Dandanakan Savaşı sonrası Horasan’da resmen kuruldu (1040). Melikşah da tarihte son derece mühim bir yere sahip olan bu devletin üçüncü sultanı olarak tahta çıktı. Malazgirt zaferinin mimarı Sultan Alp Arslan’ın oğlu olan Melikşah, babasının vefatı sonrası iktidarı devraldı ve saltanatı boyunca da elde ettiği başarılarla Büyük Selçuklu Devleti’ni en geniş sınırlarına ulaştırdı. Sultan Melikşah askeri ve
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Zehebî (Öncülerimiz – 48)
İlim sahibi olma insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Onunla kişi dünyevî hayatını saadete erdirecek her türlü imkâna kavuştuğu gibi rabbinin kendisini tanıtmak için gönderdiği peygamberlerine de iman ederek uhrevî saadetini de temin eder. İnsan için bu kadar ehemmiyet arz eden ilim ancak âlimler sayesinde edinilebilir. Bu bağlamda onlar bizim kurtuluş reçetemizi hazırlayan kişilerdir. İşte bu gerçekten hareket eden İslam medeniyeti âlime hürmetin ilme hürmet olduğu gereğince ilim adamının
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Vahdetin İnşasında Nebevi Yöntem
Tevhid ve vahdet, İslam düşüncesinin merkez fikridir. Tevhid fikrinin odağında Hakk’ın birliği ve yegâne yaratıcı oluşu vardır. İslam düşünce tarihi çerçevesinde kelamcılar, sûfiler ve filozoflar çeşitli yaklaşımlarla tevhid görüşünü işlemişlerdir. Kelâmcılar rûbûbiyet, ulûhiyet ve isimlerde, sûfîler âfâkî ve enfüsî âlemde, filozoflar ise akıl ve zihinde birlik tecrübesinin bütün ufuklarını gezmişlerdir. Fakat tevhidin hayatın içinde ve gündelik fiillerimizde tecrübe edilmesinin ana güzergâhı peygamberlerin
29.25 TL. 45 TL.
 %  35
Te'vîlâtül Kur'ân Tercümesi 7
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilg
91 TL. 140 TL.
 %  35
Te'vilatül Kur'an Tercümesi 6
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilg
91 TL. 140 TL.
 %  35
Gönüller Sultanı Hz.Muhammed' in (sav) Hayatı
GÖNÜLLER FATİHİ HZ. MUHAMMED’İN (SAV) YAPTIĞI İNKILAP Ömrünü eğitime adamış biri olarak Gönüller Sultanı’nın (sav) hayatını incelerken öğretmenliğine hayran kaldım. 23 senede gerçekleştirdiği inkılap göz kamaştırıcı. Öğretmenlerin en etkilisi, en başarılısı, en çok sevileni. Vahşi, cahil, kaba, zalim, puta tapan, ahlak nedir bilmeyen bir topluma öğretmen oldu. O akılları aydınlattı, nefisleri terbiye etti, kalplerin sevgilisiydi. Tanıyan herkes onu canından çok sevdi. Gönülleri fethetti. Kaynaklarda en çok
42.25 TL. 65 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1