Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  35
Peygamberler Tarihi
"Yemin olsun ki onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için çeşit çeşit ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir." (Yusuf Suresi, 12 / 111) Peygamber, Allah Teala tarafından emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek ve hidayet yolunu yaşayarak göstermek üzere tayin edilen insandır. Peygamber olmanın tek şartı Allah Teâlâ tarafından seçilmiş olmaktır. Bu seçimde bir başkasının müessir olması mümkün olmadığı gibi; çalışmakla, ibadet etmekle, de elde edilmesi imkânı yoktur. Kur'an'da
65 TL. 100 TL.
 %  35
Delilleriyle İslâm İlmihâli;(ibâdetler, helâller ve haramlar)
İslâm dini Allâh tarafından ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar insanları Allâh Teâlâ’nın yarattığı fıtrat üzerine ve O’na kulluktan ayrılmadan yaşayabilmeleri için vahiy yoluyla gönderdiği kutsal dindir. Bu din son haliyle Hz. Peygamber vasıtasıyla insanların hidayeti için gönderilmiş, iman, ibâdet, günlük hayat ve ahlaki boyutlarıyla yaşanmıştır. Hz. Peygamber’den emaneti devralan sahabe tevatür yoluyla tebei tabiin nesline taşımış, tebei tabiin neslind
35.75 TL. 55 TL.
 %  35
Beyin Gücünü Etkili Kullanma Sanatı; Eğitim ve Başarı Serisi 4
Kullanılan organ güçlenir, kullanılmayan zayıflar. Beyin ve hafıza kasları, kol ve bacak kaslarına benzer; spor yapan insanın kasları güçlenir, yapmayanın zayıflar. Beyin öğrendikçe ve hafıza ezberledikçe kuvvetlenir. Beyin sporlarını yapmayanların unutkanlıktan veya zekâ geriliğinden şikâyet hakları yoktur. Herkes daha zeki olabilir, beynini daha verimli kullanabilir. Bunun için zekâ geliştirici etkinliklere önem vermeli ve zihin antrenmanları yapmalı. Özellikle anne, baba ve eğitimciler, çocukların
27.3 TL. 42 TL.
 %  35
Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi ;Dünü, Bugünü, Yarını
Elinizdeki bu çalışma Türkiye’de yüksek din eğitiminin dünü ve bugününü anlama ve bu anlayış üzerinden yarınına ilişkin bir öngörü sahibi olmayı hedefliyor. Yüksek din öğretimi meselelerimizi ele alırken, Türkiye’nin topyekün üniversite meselesini ele aldığımızın farkında olan bir derinlikle konuya yaklaşmak temel hareket noktamız oldu. Çalışma, ele aldığı başlıklarda bir model önerisi sunmayı amaçlamamakla birlikte kitaptaki bölümler içerisinde, bugünün ve yarının ilahiyatının nasıl olması gerektiğine iliş
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
İslam Borçlar Hukuku
Bu kitapta, İslâm Hukuku içerisinde muâmelât olarak isimlendirilen bölümün borçlar hukuku ile ilgili konularına yer verilmiştir. Birinci bölümde; borç, borcun unsurları, hükmü ve borcu sona erdiren durumlar ele alınmış, ikinci bölümde; başta satım akdi olmak üzere diğer akit çeşitleri, üçüncü bölümde ise; şirketler hukuku üzerinde durulmuştur. Ayrıca ele alınan bütün konuların klasik İslâm Hukuku kaynaklarında nasıl ifade edildiğine örnek teşkil eden Arapça metinler ve çevirisine yer verilmiştir.
42.25 TL. 65 TL.
 %  35
Maturidi’nin Uluhiyet Meselelerine Yaklaşımı
İslam inanç esaslarının temelini teşkil eden ilâhiyât bahsi, kelâm ilminin en önemli ve kapsamlı konularındandır. Sahâbe döneminin sonlarından itibaren Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri, zâtı ve sıfatları başta olmak üzere ulûhiyet meseleleriyle ilgili tartışmalar ve mühim düşünce ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. İslam inanç esasları alanında özgün düşünceler serdeden yetkin ilim adamlarından biri, aynı zamanda Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu olan Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’dir. Mâtürîdî, Ehl-i
21.45 TL. 33 TL.
 %  35
Dinde Çoğulculuk ve Din Eğitimi: Türkiye Tecrübesi
Dünyada çoğulcu din eğitimi modellerinin geliştirilmesinin yanı sıra çoğulculuğun somut belirtisi olan farklı din ve inanç anlayışlarının, mezhep ve kültürlerin öğretimi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ülkemizde ise din eğitimi çerçevesinde çoğulculuğun yeterli ve nitelikli akademik ilgiyi gördüğünü söylemek oldukça zordur. Bunun gerekli olduğuna dair inancın da güçlü olmadığı anlaşılmaktadır. Elimizde bulunan Dinde Çoğulculuk ve Din Eğitimi: Türkiye Tecrübesi isimli eserde de Türkiye’deki din eği
35.75 TL. 55 TL.
 %  35
Tabakları Ayırdık Çocuklar Söz Dinlemez Oldu
Çocukların söz dinlememelerinin başında ilgisizlik gelmektedir. Çocukların sıkıntılarına gereken ilgi gösterilmediği zaman, çocuklar söz dinlememe adına hırçın olacaktır. Gerekirse ilgi çekmek için istenmedik davranışlara yönelecektir. Güç çatışması haline getirilen iletişim şekli, söz dinlememeye neden olmaktadır. "Benim dediğim olacak!" diye katı kurallarla belirlenen ilişkilerde, başlarda kaybeden çocuk gibi görünse de, sonunda pes eden anne baba ve kazanan çocuk olacaktır. İsteklerin güçle yaptırıldığın
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Öncülerimiz-5 Câhız
Müslümanlar Hz. Peygamber'in vefatı sonrasında yaşanan siyasi, kültürel ve ekonomik alanlardaki hızlı değişimlere uyum sağlamakta zorlandıkları için farklı görüş ve düşüncelere hep mesafeli olmuşlardır. Bu yaklaşımdan en fazla nasibini alanlardan biri Mutezile'dir. Oysa Mutezili fikirler, ömrünün çoğunda Mutezili olan Eş'âri ve Mâtüridi tarafından kültürel havzamıza dâhil edilmiştir. Öte yandan Mutezile, yekpare bir düşünce sistematiği bulunmayan, birbirinden özgün düşünürlerin altında barınabildiği bir yap
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Öncülerimiz-15 Hasan-ı Basrî
Hasan-ı Basri Medine'de doğmuş, Müminlerin annesi Ümmü Seleme'nin gözetimi altında büyümüş, ilmi, irfanı ve hikmetiyle hem Arabin hem Acemin saygınlığını kazanmış bir şahsiyet olarak kendinden sonraki tüm Müslümanlar için de örnekliğini sürdürmüştür. Müslümanlar arasında dinin anlaşılması ve yorumlanması bağlamında ortaya çıkan tüm itikadî, fikhî ve tasavvufî yorumların başlıca kurucu şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kelam, Fıkıh, Hadis ve Tefsir gibi temel İslamî ilimlerin oluşmasında tabiin
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Kur'an Işığında Peygamberlik ve Peygamberler
"Allah (c.c.)'a hamd ederim. Alemlere rahmet olarak gönderilen, mahlukatın seçkini, peygamberlerin önderi Resûlullah Efendimize de salât ve selam olsun. Bu telif Mekke-l Mükerreme'de Şeriat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrencilere verdiğim derslerdir. Gözden geçirerek önemli olmayan haberleri ayıklayıp çıkardım. Sağlam ve önemli olanlarını kısalttım. Bilgileri en güvenilir kaynaklardan aktardım. Bunların başında elbette ki Kur'ân-ı Kerim gelmektedir. Âyet-i kerîmelere oldukça çok yer vererek konuları onlarla
48.75 TL. 75 TL.
 %  35
Çocuklara Allah ve Namazı Bilinçaltında Sevdirebilmek
Kitabımız, iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, çocuklara Allah sevgisini öğretmek için yapılması gerekenleri anlattık. İkinci bölümde ise, "Çocuklara namazı nasıl sevdirebiliriz?" sorusunun cevabını ararken, konuyu, çocukların yaşını, zekâ seviyelerini, kişiliklerini ve çevresel şartlarını da göz önünde bulundurarak ele almaya çalıştık. Çocuklara bu değerleri öğretirken, onların yaş seviyelerini dikkate alarak bilinçaltlarının göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durduk. Bilinçaltının daha iyi a
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Kur’an ve Sünet Işığında İslâm’ın İnanç Esasları
İslam İnanç Esasları denince ilk etapta “Amentü’nün Esasları” akla gelmektedir. Günümüz ilcaatlarına uygun olarak bu dersin okutulması, inanç sahasındaki güncel sorulara cevap verebilecek nitelikte olması önem arz etmektedir. Konu genel manada soyut olgulardan oluştuğu için, bu çalışmamızla konuyu “ala kaderil imkân” somutlaştırarak; temsillerle, akli delillerle ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek mahiyette açıklamaya çalıştık.
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
Önderlerimiz-14 Yusuf B. Taşfîn
Önderler, toplumların başarı kazanıp zirveye çıkmasın da ya da tam tersine yok olmaya doğru gidişlerinde büyük bir rol oynayan şahsiyetlerdir. Elbette lider tek başına her şey değildir. Ama onlar toplumu yönlendirmede en önemli rolü oynamışlardır. İşinin ehli güçlü liderler, toplumsal dinamikleri harekete geçirerek bölgesinde ve hatta dünya çapında büyük gelişme ve sıçramalar gerçekleştirebilmekte ya da başlatabilmektedirler. Burada ele alacağımız Murabitlar Devleti'nin lideri Yusuf b. Taşfin de kendi toplu
13 TL. 20 TL.
 %  35
Din Felsefesine Giriş
Din felsefesi, bir felsefe ve ilahiyat disiplinidir.Felsefenin asıl amacı, hakikate ve hikmete ulaşmak, entelektüel olarak yetişkinleşmek, etik olarak olgunlaşmak, birey olarak özgürleşmek, düşünür olarak özgünleşmek, önce kendinden başlayarak insanlığın aydınlanmasına katkıda bulunabilecek seviyeye gelmek ve bunu gerçekleştirebilmiş biri olmanın hazzı ve mutluluğunu yaşamaktır.
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Anahatlarıyla İslam Tarihi 4; Abbasiler Dönemi
Beş asır boyunca Müslümanlar'ın önderliğini temsil eden Abbasi halifeliği, İslam tarihinde Osmanlılar'dan sonra en uzun ömürlü devlettir. Abbasiler, uzun süre Müslümanların siyasi hayatına hakim olmuş, son anına kadar da İslam dünyasının manevi liderliğini sürdürmüştür. Bu tarihi süreçte dini, sosyal ve kültürel alanda çok büyük değişimlere şahit olunmuştur. Değişimlerin yaşanılan sürecin siyasi hayatıyla doğrudan irtibatı bulunmaktadır. Binaenaleyh asırlar boyunca gerek İslam aleminde, gerekse o dönemin bi
35.75 TL. 55 TL.
 %  35
Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü
Düşünce dünyası ve sınırlarının genişletilmesi, kavramlar ve terimlerle sağlanır. Hukukun ve fıkhın hem teoriye hem de pratiğe dönük iki yönü vardır. Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, bu iki alanla uğraşanlar, ayrıca düşünceyle ilgilenenler için bir başvuru ve başucu kaynağı olarak sürekli okunması gereken bir kitaptır.Müslüman bir ferdi anlayabilir.
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Başarıya Götüren Yol
"Akıllı insan, başkalarının aklından faydalanır. Kitap okumak, konferans, panel, seminer dinlemek başkalarının aklından faydalanmaktır. Ömrünü gençlerin eğitimi ile geçiren bir öğretmen ve yazarın tecrübelerinden faydalanmak size yepyeni ufuklar açacaktır. Ali Erkan Kavaklı, "Başarıya Götüren Yol"da 40 yıllık tecrübelerini paylaşıyor; öğrencilerinin başarılarını, başarılı insanların hikâyelerini anlatıyor ve gençlere ömür boyu takip etmeleri gereken yol haritası çiziyor. Kitaptaki bir gaz hikâyesi şöyle
24.7 TL. 38 TL.
 %  35
Anahatlarıyla İslam Tarihi 2
Unutulmamalıdır ki, Hulefa-i Raşidin dönemi Hz. Peygamber'den (sav) sonraki İslâm tarihi sürecinin en önemli kısmına tekabul etmektedir. Gerek ilk Müslümanlar'ın siyasî, sosyal ve dinî faaliyetleri, gerekse İslâm dininin pek çok kıtada yayılış tarihinin iyi ve doğru anlaşılabilmesi, bu zaman diliminin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasıyla doğrudan ilgilidir. Kanaatimizce bütün bir İslâm tarihi sürecinde olduğu gibi, ilk dönem hadiselerinin de aynı şekilde hiç bir ön yargı taşımadan, samimi gayretle açıkl
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
Anahatlarıyla İslam Tarihi 3
İslâm tarihinde Muaviye b. Ebû Süfyanın Hz. Hasandan halîfeliği devralmasıyla başlayıp Mervan b. Muhammedin öl-dürülmesine kadar geçen döneme Emevî Asrı adı verilir. Gerek Hz. Peygamber (sav) devrinde yaşamış sahâbe ile ondan sonraki nesil arasında bir zaman köprüsü olması, gerekse bu süreçte meydana gelen hadiselerin Müslüman-ların zihninde derin izler bırakmış olması sebebiyle, Emevîler devleti İslâm tarihinin üzerinde en fazla tartışma yapılan dönemini teşkil eder. Bu tarihi sürece dair akademik, entelle
29.25 TL. 45 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2