Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  35
21. Yüzyıl Becerileri Ve Din Eğitimi - Eleştirel Bir Yaklaşım
Bu kitapta günümüzde pek çok ülkede yürütülen eğitim reformlarının ana gerekçesi haline getirilen ve günümüz hâkim eğitim anlayışını giderek daha fazla düzeyde temsil niteliği kazanan “21. yüzyıl becerileri” odaklı eğitim yaklaşımının sorgusuz bir ön kabule dönüştürülmeden aktörlerinin kim olduğu, neyi amaçladığı, hedeflerinin neye göre belirlendiği ve neye hizmet ettiğinin; nasıl bir insan, bilgi ve eğitim tasavvuruna sahip olduğunun sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sorgulam
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
Batı Avrupa’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
123.5 TL. 190 TL.
 %  35
Balkanlar’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
123.5 TL. 190 TL.
 %  35
Anahatlarıyla İslam Tarihi 4; Abbasiler Dönemi
Beş asır boyunca Müslümanlar'ın önderliğini temsil eden Abbasi halifeliği, İslam tarihinde Osmanlılar'dan sonra en uzun ömürlü devlettir. Abbasiler, uzun süre Müslümanların siyasi hayatına hakim olmuş, son anına kadar da İslam dünyasının manevi liderliğini sürdürmüştür. Bu tarihi süreçte dini, sosyal ve kültürel alanda çok büyük değişimlere şahit olunmuştur. Değişimlerin yaşanılan sürecin siyasi hayatıyla doğrudan irtibatı bulunmaktadır. Binaenaleyh asırlar boyunca gerek İslam aleminde, gerekse o dönemin bi
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Kendimi Anlatayım Dedim
Hayatımla ilgili olarak yazdıklarım, yazmak istediklerimin tamamı mı? Bu soruya evet diyemiyorum. Acaba kendimi, olduğumdan fazla gösterdiğim oldu mu diyorum. Oldu ise normaldir. Çünkü öteden beri kaidedir: Keser kendi tarafına yontar. Bunlar benim kendi açımdan dile getirdiğim hayatım. Acaba başkaları beni nasıl ve ne halde gördüler?.. Benim gibi görmediklerinde şüphe etmiyorum. Bununla beraber önemli olan ne benim, ne başkalarının bakış açıları. Değil mi ki yarın Yüce Rabbimizin şaşması mümkün olmayan, y
195 TL. 300 TL.
 %  35
İslam İbadet Esasları
İslam hukukunun klasik tasnifinde ibadetler önemli ve öncelikli bir yere sahiptir. Bu sebeple fıkıh kitapları genellikle ibadet bölümü ile başlar. Diğer taraftan önemine binaen ibadetler esas alınarak yazılan fıkıh kitaplarının yanı sıra birçok ilmihal ve ibadet esasları kitabı yazılmıştır. Ancak her birinin hitap kitlesi ile öncelediği konular ve muhteva farklılık arz etmektedir. Elinizde bulunan bu kitap, farklı bir üslup ve muhteva ile sizlere arz edilmektedir. Bu kitabın benzerleri arasındafarklı say
195 TL. 300 TL.
 %  35
Sınav Kazandıran Anahtar Kitap Çöz - Geç Arapça Nahiv Soru Bankası
• Temel ve Orta Seviye • 50 Konu Testi • 16 Genel Deneme • Tamamı Harekeli
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Celaleddin Ed-Devvani'nin Kelam Sistemi
Kelâm tarihinde adından söz ettiren Celâleddîn ed-Devvânî (v.908/1502), Osmanlı medreselerinde eserleri okutulan ve aynı zamanda Osmanlı kelâm düşüncesinin şekillenmesinde etkili olan önemli şahsiyetlerden biridir. Devvânî, felsefe ile kelâmın birleştiği dönemin bariz özelliklerini taşıyan eserlerinin birçoğunda Eş'arî kelâmının, vahdet-i vücûd ve İşrâk felsefesinin izlerini yansıtmaktadır. O, hemen her eserini kelâmî, felsefî ve tasavvufî bir zemine oturtmaya çalışmıştır. Bu anlamda Devvânî'nin, Gazzâl
143 TL. 220 TL.
 %  35
Anadolu Kültürünün Dini Temelleri;Sünnetin Türk-İslam Kültürü Üzerindeki Etkileri
İslâm dininin iki temel kaynağından biri olan Hz. Peygamber (sav)’in sünnetinin Anadolu kültürü üzerindeki etkisini inceleyen bu araştırma, hadislerin Türk-İslam kültüründeki tezahürlerini ele alan araştırmalar arasında, konuların çeşitliliği bakımından en kapsamlısıdır. Araştırmanın ilk iki bölümünde, inanç ve ibadetlerin örf, âdet ve gelenekler üzerindeki tezahürleri, diğer iki bölümde ise adâlet, doğruluk, cesâret, yardımseverlik gibi bireysel ve toplumsal değerler ile hayatın geçiş evreleri olarak ifade
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
Afacan Yumurtalar
Çırpı, onları uçabilecek duruma gelene kadar kanatlarının altında korudu. Gagasıyla yiyecek taşıyıp besledi. Yavrular kanatlanınca uçma denemeleri yaptılar. Bir, iki, üç derken uçmayı öğrendiler.
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
İmam Müslim (Öncülerimiz-39)
İmâm Müslim hadis ilmine yapmış olduğu katkılarıyla bilinen önemli bir âlimdir. Küçük yaşlardan itibaren hadis öğrenmeye başlamış, kendisini geliştirmek için seyahatlere çıkmış ve birçok meşhur şahsiyetten hadis derlemiştir. Müslim, genç yaşta iken es-Sahîh’ini telif etmeye başlamış ve 15 yıl süren bir emek sonucunda kitabını tamamlamıştır. Sahîh-i Müslim, henüz müellif hayatta iken itibar gören ve nihayet Sahîh-i Buhârî ile birlikte hadis kaynakları içerisinde en sahih kitaplar arasında kabul edilen bir es
65 TL. 100 TL.
 %  35
I. Murad (Önderlerimiz-42)
Osmanlı Devleti’nin küçük bir beylikten cihan devleti haline gelmesinin en önemli sebeplerinden biri, ilk on padişahın başarılı bir hükümdar ve güçlü bir komutan olmasıdır. Hükümdarlık ve komutanlık özelliklerini şahsında en iyi bir şekilde birleştiren I. Murad, emrindeki akıncı beyleriyle birlikte kuruluş döneminde Balkan fetihlerini en ileri uçlara götürmüş ve Anadolu’nun birliğini sağlama konusunda da önemli adımlar atmıştır. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan Müslümanlar, bölgede İslâm’ın yayılması ve üstün
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Hak Mücadelesi ve Sivil Toplum
İnsanlık tarihi aynı zamanda bir Hak-batıl mücadelesidir. Bu mücadele Kabil’in kardeşi Habil’i öldürmesiyle somutlaşmıştır. Peki, kim haklı, kim değil? İşte bu sorunun cevabı tek tek her bireyin ve topluluğun zihin altyapısı, düşünce dünyası ve inancı ile şekillenir, eylemleri ile de tezahür eder. Tarih boyunca dünyada olup bitenleri doğru okuyup anlayabilmek için insan nedir, nasıl ve niçin yaratılmıştır, görev ve sorumluluğu nedir, ölüm ve sonrası insanı neler bekler vs. sorularına sahici cevaplar aramalı
104 TL. 160 TL.
 %  35
Sana Emanet - Sorularla 40 Derste Hadis
Sorularla 40 Konu 40 Hadis kitabı ortaokul öğrencilerimizin, Peygamberimizin güzel ahlakını ve öğütlerini öğrenme çabalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Kitabımızda Peygamberimizin hadislerinden kırk konu başlığı seçildi. Bu hadisler kısa ve öz olarak anlatılmaya çalışıldı. Her konunun sonuna beşer soru eklenerek öğrencilerimizin okudukları metinleri daha iyi anlamaları hedeflendi. Her konunun başına ezberlemek isteyenler için o konuyla ilgili bir hadisin Arapça metni ve Türkçe anlamı eklendi. Başlı
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Sana Emanet - Sorularla 40 Derste Kur’an-ı Kerim
Sorularla 40 Derste Kur’ân-ı Kerim kitabı liseli gençlerimizin kutsal kitabımız Kur’ân’ı öğrenme çabalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Kitabımızda Kur’ân’ın konularından kırk başlık seçilerek kısa ve öz olarak anlatılmaya çalışıldı. Her konunun sonuna beşer soru eklenerek okuyucularımızın metinleri anlamalarının kolaylaştırılması hedeflendi. Her bir konu okuyucuyu sıkmayacak şekilde ortalama bin kelime ile sınırlandırıldı. Her başlıkta Allah’ın güzel isimlerinden (Esmâ-i Hüsnâ ) birer tanesi anlamı
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Namaz Dirilişe Çağrı
"Neden Namaz? Çünkü namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç bir şekilde terkine izin verilmemiştir. Buna rağmen günümüz Müslümanlarının en çok ihmal ettiği kıymetini bilemediği bir ibadettir. Dolayısı ile karşımıza iki sonuç çıkıyor: Namazını kılamayanlar ve kıldığı halde gereken önemi veremeyenler."
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Sarf Ve Nahiv Açısından Kısa Surelerin Tahlilleri
Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm lafız ve mânâsıyla mûciz bir kitaptır. Onun mânâlarının iyi anlaşılması için öncelikle lafızlarının ve terkiplerinin çok iyi anlaşılması gerekir. Kur’an aynı zamanda Arap lisanıyla inmiş edebiyat harikası bir kitaptır. Onu anlamanın en güzel yolu Arapça’yı bilip; Sarf ilminin kurallarına göre kelimelerini, Nahiv ilminin kurallarına göre de terkiplerini yani tamlama ve cümlelerini tahlil etmektir. Bundan sonra da edebî beyânın incelenmesi için Belâgat ilminin kurallarına göre ta
130 TL. 200 TL.
 %  35
El- Hatib El-Bağdağdi (Öncülerimiz-16)
Hatîb el-Bağdâdî, İslam medeniyetinin parlak dönemini yaşadığı hicri V. (XI.) asrın önemli simalardan biridir. İslamî ilimlerin birçok alanında eser ve çalışmalar ortaya koymuş önemli görüşler serdetmiş, başta hadis ilimleri ve tarih olmak üzere fıkıh, kelam, eğitim, edebiyat vb. alanlarda temayüz etmiş meşhur bir İslam âlimidir. Ona ilim camiası tarafından büyük değer verilmiş; ilmî otoritesi kabul edilmiştir. Meşhur âlimlerin birçoğu onu takdir etmiş onun eserlerine atıflarda bulunmuşlardır. Hatîb el-Bağd
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Beyrut (Şehirlerimiz-5)
Beyrut, yalnızca Lübnan’ın değil, genel anlamda Ortadoğu’nun en güzel, en alımlı başkentlerinden biridir. Doğal bir liman kenti olması, ılıman iklimi, stratejik konumu şehrin cazibesini artırırken, Beyrut, kültürel ve ilmi faaliyetleriyle, ayrıca can alıcı mimarisiyle her kesimin gözdesi olmuştur. Bu nedenle de tarih boyunca medeniyetlerin durağı olmuş, çok sayıda dini ve etnik grubu kucaklamış, sahip olduğu etno-dini mozaikle de her yüzyılda öne çıkmayı başarmıştır. Akdeniz’in incisi Beyrut, her ne kadar ü
65 TL. 100 TL.
 %  35
Cezayir (Şehirlerimiz-8)
Hz. Âdem’in cennetten çıkarılması ile insanoğlunun yeryüzü serüveni başlamıştır. Bu tarihten sonra gönderilen peygamberler medeniyetlerini şehirlerde kurmuşlardır. Hz. Muhammed’in (sas) Mekke’de başlattığı tebliğ ve tebyin çalışmaları 23 yıllık dönemde bütün Arap yarımadasını kapsayacak şekilde genişlemiş, vefatından sonra komşu ülkeleri içerisine almıştır. Hz. Ömer döneminde başlayan Kuzey Afrika fetihleri sonrası diğer şehirlerde olduğu gibi Cezayir’de yaşayan başta Berberiler olmak üzere birçok halk Müsl
58.5 TL. 90 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2