Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 179 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  35
Kudüs ve Mescid - i  Aksa Tarihi  - Önemi Ziyaret Yerleri
Bu kitap, Küdüs'e ziyarete giden Müslümanların Kudüs ve Mescid- iaksa alanında bulunan ziyaret mekânları ve kısa tarihleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, Kudüs'ün İslâm'daki yerini hatırlatıp Kudüs bilincini artırmak için hazırlanmıştır.
9.75 TL. 15 TL.
 %  35
İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Maveraünnehir; İSAV Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV), İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri: MÂVERÂÜNNEHİR konulu tartışmalı bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, İslâm düşüncesinin ana merkezlerinden Mâverâünnehir'in içtimâî, siyasî, ilmî, kültürel, dinî ve tarihî yapısı; Mâverâünnehir'de İslâm düşüncesinin öncü temsilcilerinden İmâm Mâtürîdî; Ebû Nasr el-Fârâbî; Ahmed Yesevî ile ilgili tebliğler sunulmuş, müzakere edilmiş ve toplantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir. Bu toplan
26 TL. 40 TL.
 %  35
Mezhepler Tarihinin Klasik Kaynakları İçerik ve Özellikleri
Mezhepler Tarihi'nin de dayandığı temel kaynakları vardır. Bu kaynaklardan istifade; yazıldıkları dönem, dönemin ilmî ve ictimaî atmosferi ile etkilenmiş olabileceği ihtimaliyle kendisinden önceki kültürel mirasın bilinmesini de gerektirir. Biz de bu çalışmamızda söz konusu eserlerin mahiyetini, yazılma gerekçeleri ve sistemleri ile müelliflerini, müelliflerin aidiyetlerini ve bu aidiyetler üzerinden vardıkları sonuçları tespite çalıştık. Mezhepler tarihine dair temel kaynaklarımız ve müellifleri üzerinden
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis
İslâm dinînin ikinci temel kaynağı olan Rasûlullah'ın (a.s.) hadisleri, sözlü ve yazılı rivâyetler hâlinde nesilden nesile intikal etmiş ve bu eşsiz hazine günümüze kadar ulaşmıştır. Halife Ömer b. Abdülaziz'in emriyle başlatılan tedvin faaliyetinin hemen arkasından tasnif çalışmalarına başlanmış hicri üçüncü asırda verilen eserlerle tasnif hareketi zirveye ulaşmıştır. Bu kitap, ilk üç asırda hadisle ilgili yapılan çalışmaları ve müelliflerini, Atlas Okyanusu'ndan Çin hududuna kadar uzanan geniş bir coğrafi
26 TL. 40 TL.
 %  35
Şeyh Nazım Kıbrısi Tasavvuf Anlayışı
Günümüz sufîlerinden Şeyh Nazım Kıbrısi, varlığını, Vareden'e ve diğer varlıklara nisbeten anlamlandırmıştır. Kıbrısi'nin varlık telakkisi ve bu tellaki çerçevesindeki duygu ve davranışları, hakikat arayıcılarına bir harita sunmuştur. Şeyh Nazım Kıbrısi'nin tasavvuf anlayışı ve Nakşibendiyye Ekolüne dayanan tasavvuf hayatı, yedi kıtada, 56 farklı ülkenden insanın aradığı sorulara cevap olmuştur. Bu eserde, Kıbrısi'nin hayatını ve hayatındaki sıra dışı tecrübeleri paylaşırken, bu tecrübelerin düşünce dünyası
14.95 TL. 23 TL.
 %  35
Hafızlık Eğitimi; Alan Bireylerin Motivasyon ve Psiko-Sosyal Durumları
Bu kitapta, öncelikle hafız kavramı ve hafızlık eğitiminin Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadarki tarihsel süreci hakkında bilgiler sunulmuş, daha sonra sadece bu araştırmamız için geliştirdiğimiz Hafızlık Eğitimi Psiko-Sosyal Durum Ölçeği (HEPSÖ) ve Hafızlık Eğitimi Motivasyon Ölçeği (HEMÖ) güvenirlik ve geçerlik testlerine yer verilmiştir. Nitel verilerin analizinde; elde edilen verilerin önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmasına dayanan betimsel analiz kullanılmıştır. Ayrıca,
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
İlmihal - 1 : İslam'da İman ve İbadetler - İlmihal - 2: İslam'da Toplum ve Ahlak; İlmihal (2 Cilt)
Dinimizin inanç ve ibadet kuralları, İslâmî yaşantının özellik ve sınırları, Kur'ân ve hadisler ışığında, anlamı en sade dille İlmihal başlığı altında toplanmıştır. İslâmî bir toplumda yaşamayı, çalışmayı ve ahlâkî bilgileri kavrayarak yaratanın emirlerine, Hz. Peygamber(s.a.v.)'in sünnetine uymanın yollarını öğreten kurallar, bu kitapta özetlenmiş bulunmaktadır.
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
Buhari'nin Ebu Hanife'ye ve Hanefilere Bakış
İmam Buhârî'nin Sahîh'i, en güvenilir hadis kitabı olarak görülmesi yanında hadisçilerin kabullerini yansıtması nedeniyle ümmet arasında haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Bunun yanında o, ehl-i hadisin farklı ekollere yönelik değerlendirmelerini aktarmasıyla da dikkat çekmiştir. Ebû Hanîfe ile Hanefilere bakışı ise bu bağlamda önemli bir yer tutar ve her dönemin tartışma konusudur. Elinizdeki çalışma, bu mevzuyu bilimsel bir bakış açısıyla ülkemiz okuruna sunmaktadır.
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
Hadiste Metin Tenkidi
Elinizdeki kitap, hadislerin sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması yönünde İslâm bilginlerinin harcadıkları çabayı ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Kitap, yapılan çalışmaların eksikliklerine ve günümüzde hadis metinlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için yapılabileceklere de değinmektedir. Bu nedenle okurun, konuyla ilgili genel bir bakış açısı kazanacağı, geçmiş bilginlerin çabalarının boyutunu görebileceği ve günümüzde yapılması gerekenlerle ilgili bir bakış açısı kazanacağı ümit edilme
26 TL. 40 TL.
 %  35
Hazreti Meymûne ve Sahihayn' deki Rivayetler
Hadis rivayeti açısından önemli bir yeri olan Hz. Meymûne, toplam 76 hadis nakletmiştir. Bu hadislerden 7 tanesi sadece Sahihayn'de, bir tanesi sadece Buhârî'de, 5 tanesi de sadece Müslim'de nakledilmiştir. Rivayet ettiği diğer hadisler ise, Sahihayn dışındaki diğer hadis kaynaklarında yer almıştır. Hz. Meymûne'den nakledilen hadislerin senedinde, herhangi bir muğlaklık ve inkita' söz konusu değildir. Bu senetlerde yer alan raviler, adalet ve zabt kriterleri açısından sağlam kabul edilmiştir. Hz. Meymûne'de
13 TL. 20 TL.
 %  35
Arapça Öğretiminde Atasözleri ve Deyimler
Dil becerilerinin etkin kullanımı zengin kelime hazinesine bağlıdır. Bu birikimi oluşturan ise sadece kelimeler değil o dile ait kültürel birikimi de yansıtan atasözleri ve deyimlerdir. Elinizdeki bu kitap Arapça kelime, bağlaç, kavram, deyim ve atasözlerini öğrenmek yanında özellikle Arapça konuşmayı zevkle öğrenmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek ve Arap/İslam kültürüne ait birikim kazanmak ve de bu kazanımları pratiğe aktarmak isteyenler için hazırlanmıştır. Çünkü atasözleri ve deyimler, Araplann te
14.95 TL. 23 TL.
 %  35
Anahatlarıyla İslam Hukuku Cilt 1
İslâmın çağı, İslâmın uyanışı, yeniden İslâma gibi ifadeler, yalnızca XV hicrî asra teklif edilen isimler değil, aynı zamanda İslâmın yeniden anlaşılmasının, yeni baştan keşfedilmesinin işaretleridir. Bu keşif, bu anlayış ve yöneliş hareketi içinde İslâm Hukuku da nasibini almaya başlamıştır. Daha dün ölü hukuk sistemleri içine itilmek için hususî bir gayret mevzuu olan İslâm Hukuku bugün, yalnız İslâm dünyasında değil, bütün ilim dünyasında tedkik mevzuu hâline gelmiş, canlı bir hukuk olarak mukayeseli ara
16.9 TL. 26 TL.
 %  35
Hadis İlminin Çözüm Bekleyen Meseleleri
Hadis rivayet külliyatı içinden Hz. Muhammed'e(s.a.v) ait olanlarla olmayanları birbirinden ayırmak oldukça zordur. Ayrıca bunu gerçekleştirme yönünde mutabık kalınacak genel geçer bir yöntem tespit etmek de neredeyse imkânsızdır. Bu nedenledir ki, rivayetlerdeki farklılıklar ümmet içindeki ihtilafları besleyen temel faktörlerden biri olmuştur. Elinizdeki kitap, peygamber anlayışının doğru bir şekilde oluşmasına, rivayetlerin geçirdiği serüveni anlamaya ve bu rivayetlerin bizlere ulaşmasına aracılık eden ki
17.55 TL. 27 TL.
 %  35
Te'vilatü'l Kur'an Tercümesi Fihrist
Ebu Manur el-Matürîdi(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelamı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefi fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Matüridi, Te'vîlat'ında, sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadi mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhi mezheplere, özellikle Şafii fıkhına ilişkin bilg
26.65 TL. 41 TL.
 %  35
Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması
Bu kitap, karz-ı hasenin fıkhi boyutunu, dünya ve Türkiye'deki uygulamalarını ele almakta, yeni model önerilerini tartışmaya açmaktadır. Sadece İslam iktisadı alanına ilgileri olan okuyucuya yönelik değil, genel okuyucuya da seslenen kitap, akademisyenler ve sektördeki uzmanların görüşlerini bir araya getirerek karz-ı haseni farklı bakış açılarından ele almaktadır.
14.3 TL. 22 TL.
 %  50
Süleymâniye Minberinden İslam Nizamı
İslam Nizamı, Ali Rıza Demircan´ın Süleymaniye camiinde görev yaptığı yıllar içerisinde verdiği hutbeleri kapsamaktadır. Bu hutbelerde, İslam´ın iktisadi, içtimai, hukuki ve ahlaki bütün yönleri büyük bir titizlikle işlenmiş ve herkesin anlayacağı bir tarzda sunulmuştur. Bu hutbelerde işlenen konular sadece din görevlileri için değil İslam hakkında temel bilgilere ihtiyaç duyacak her kesim için büyük bir önem taşımaktadır.
16 TL. 32 TL.
Tükendi
 %  35
İslam'a Göre Cinsel Hayat
 %  50
İslami Kimliğimizi Korumak
Toplam 179 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3