Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 179 kayıt bulunmuştur Gösterilen 160-180 / Aktif Sayfa : 9
 %  71
İslâm´da Dünya Ahiret Dengesi
İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgin kılmıştır.İşte Armağan Kitaplar bu anlama faaliyetini gerçekleştirmek için yayınlanmaktadır. Bireysel ibadetlerimizden insan ilişkilerimize kadar bütün manevî dünyamız temelde bir kaygının izlerini taşır: Âhiret. Allah Teâlâ ile karşılaşacağımız ve ömrümüzün hesabını vereceğimiz bu uhrevî düzlem hem kay
2.9 TL. 10 TL.
 %  35
Cennetin Yolu; Ana-babaya İtaat
İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgin kılmıştır.İşte Armağan Kitaplar bu anlama faaliyetini gerçekleştirmek için yayınlanmaktadır. Ana-babaya ihsanda bulunmak, onlara itaat ve hizmet etmek, cenneti kazandıran iyi amellerin başında gelir. Annelerin, çocukları için neler çektiklerine, nelere katlandıklarına bakıldığında, sırası geldiğinde aynı
5.53 TL. 8.5 TL.
Tükendi
 %  71
Kurban Kitabı
İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgin kılmıştır.İşte Armağan Kitaplar bu anlama faaliyetini gerçekleştirmek için yayınlanmaktadır. İlk çağlardan günümüze insanın Rabbine yaptığı ibadetler içinde kurban ibadetinin kendine özgü niteliği ilgi çekici olmuştur; çünkü diğer ibadet-lerden farklı olarak kurban ibadeti genellikle insanın yaşayan bir canlı
2.9 TL. 10 TL.
 %  71
Esmai Hüsna
İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgin kılmıştır.İşte Armağan Kitaplar bu anlama faaliyetini gerçekleştirmek için yayınlanmaktadır. Bireysel ibadetlerimizden insan ilişkilerimize kadar bütün manevî dünyamız temelde bir kaygının izlerini taşır: Âhiret. Allah Teâlâ ile karşılaşacağımız ve ömrümüzün hesabını vereceğimiz bu uhrevî düzlem hem kaygı hem
2.9 TL. 10 TL.
 %  35
Dini Sohbetler
Yirmi yıla yakın bir zaman içinde, oldukça kalabalık insan kitleleriyle karşılaşarak edindiğim tecrübeler neticesinde diyebilirim ki çağımız insanın en çok muhtaç olduğu şey “samimiyet”tir. Olduğu gibi görünmek veya göründüğü gibi olmak cesaretini gösteremeyen, daha doğrusu bu konuda ciddiyetle düşünmeyen, belki de günlük meşgaleler yüzünden bu en önemli şeyi düşünmeye vakit bulamayan neslimiz, “insan yutan kumsallar”a düşmüş gibi, kımıldadıkça biraz daha batmaktadır. Kurtuluş için insanlığın isyan etmesi v
6.18 TL. 9.5 TL.
Tükendi
 %  35
Müftülerin Gözüyle Din Hizmetleri
Müftülerin din hizmetlerinin organizesi, hizmet alt yapısının oluşturulması, personel sorunlarının çözülmesi, hizmet içi eğitim yoluyla personelin eğitilmesi, halkın dini sorularının cevaplandırılması, vaaz ve hutbelerin hazırlanması, dini yayın çalışmalarının sürdürülmesi, Kur´ân kursu hizmetlerinin yürütülmesi gibi çok yönlü görevleri yerine getirmek durumundadır. Müftülerin önderliğinde toplumun büyük bir kesimine ulaştırlılan din hizmetlerinin niteliği ve yeterliliği ile ilgili sağlıklı değerlendirmeler
8.13 TL. 12.5 TL.
 %  35
Teaching For Tolerance in Muslim Majority Societies
2005 under the title Learning about the other and teaching for tolerance in Muslim majority societies. It conveys critical analyses and innovative visions for tolerance education in school, focusing particularly on the role that religious and ethical education, social studies and history teaching can play in fostering tolerance and promoting inclusive notions of citizenship. In the book, one will find examples of how scholars and educators from Muslim majority countries (joined by two Western European sc
7.48 TL. 11.5 TL.
Tükendi
 %  35
Anahatlarıyla İslâm Dini
İslâm, sözlükte barış ve esenlik içinde olmak, Allah´ın hükmüne razı olmak, O´na itaat etmek gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise Allah´tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed´in O´nun elçisi olduğuna inanmak demektir. İslâm adını bu dine bizzat Allah vermiştir. Biz bu eserde her seviyeden insanın İslam hakkında edinmek istediği bilgileri genel hatlarıyla vermeye çalıştık.
2.35 TL. 3.61 TL.
Tükendi
 %  35
Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet
Onbeş asırdır devam eden, akıp gelen kaynak etrafında oluşan mezhep ve anlayışları, kaynağın çıkışındaki berraklık kadar, saflık kadar saf ve berrak kaldığı iddia edilemez. Ancak ana kaynaklar bütün güzelliği ile elimizde olduğuna göre, çeşitli kültürel etkenlerle, yerel kültürlerin etkisi ile farklı coğrafyalarda gelişen düşünceler elbette ki buna farklı renkler katmak istemiştir. Her şeye rağmen Ehl-i Sünnet akidesinin ve düşüncesinin bütün İslam dünyasında saflığını büyük ölçüde koruduğunu söylemek mümkü
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Müslümanların Diğer Dinlere Bakışları
İslam hakkındaki batılı görüşler, son yirmi yıl boyunca artan bir şekilde bilimsel bir ilgi kazanmış olsa da, müslümanların diğer kültürlere ve dinlere bakışı böyle bir ilgiye mazhar olmamıştır. Ancak başlangıcından itibaren müslüman medeniyeti, diğer kültür ve medeniyetlerle sürekli olarak ilişki halinde olmuştur. Atlantik?ten Pasifik okyanusuna ve uzun müddet kültür taşıyıcısı olan bölgelere yayılmıştır. Bunun bir sonucu olarak da müslümanlar, bir çok dinle ilişki kurmuşlardır. Bunlar arasında, Asya ve Af
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Sohbetler
“Söz uzun, maksûd-ı cümle cüz-i küll, Muktedâ-ı âlem Şâh-ı rusül!” (Hüdâyî) En fakirinden vezirlere, padişahlara kadar, siyaset ve ilim adamlarını, şâirleri, mûsikî üstadlarını sinesinde toplayan Hüdâyî Dergâhı, tekkesinden başka camii, türbeleri, kütüphânesiyle manevi bir hayat zenginliği taşımakta idi. Böyle bir kaynaktan kuvvet alan şeyhler, âlim ve şâirler, mûsikîşinaslar, hatipler sayesinde şöhreti asırlar boyunca devam edegelmiştir. Menkıbeleri bugün bile halk arasında yaşayan, şeriatın zâhidlik yolu
9.1 TL. 14 TL.
Tükendi
 %  35
Temel Dini Bilgiler Sorular ve Cevaplar
Geleceğin yetişkinleri olan sevgili çocuklarımız, onları nadide bir çiçek gibi yetiştiren kıymetli anne-babalar!.. bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi birer insan olarak yetişmesinin öneminin farkındayız. Çünkü gelecekte en çok aranan insan, ahlaklı ve erdemli, “İslâm”ın bildirdiği ilkelere uygun insan olacaktır. Biz de bunun bilincinde olan bir kurum olarak elinizdeki bu kitapçıkta dinimizin esaslarını kısa ve özet bir biçimde sizlere sunmaya çalıştık. Bu eser; bizler için bir sadaka-i cariye, çocu
0.9 TL. 1.39 TL.
Tükendi
 %  35
Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri
Bu eserde, Arap lugatçılığındaki yeri ve bu sahada meydana getirdiği mühim eseri Esâsü’l-belâğa´sı ele alınan Ebu´l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b. ´Ömer ez-Zemahşerî (v. 538/1144), şüphesiz İslâm´ın kültür ve medeniyet tarihinde büyük bir yeri olan, özellikle tefsir, hadîs, kelâm, dil ve edebiyât sahalarında temâyüz etmiş büyük bir âlim ve edîbtir. ez-Zemahşerî´nin, başta tefsir olmak üzere zikredilen sahaların bir kısmındaki büyük şahsiyeti ve şöhreti, Arap lugatçılığındaki yerini ve bu mevzuda getirdiği yenilik
10.4 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  35
Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma
Din insan hayatının geniş tecrübe alanına uygulanabilen önemli ve geniş bir referans çerçevesi sunmaktadır. Dini inanç, değer ve uygulamalar insanın yaşamında pek çok fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlarından biri de yaşamın zorlukları ile karşılaşıldığında onlara başvurulmasıdır. Bu nedenle ister doğuştan isterse sonradan herhangi bir sebeple engellilik durumunu yaşayan bireylerin karşılaştıkları sorunları aşmada dini inanç ve değerlerin rolünü incelemek dinin bu yöndeki fonksiyonlarını daha iyi anlamamıza
11.05 TL. 17 TL.
Tükendi
 %  35
Türk Popüler Dindarlığı
Modern zamanda ‘halk dindarlığı’, ‘popüler dindarlık’ adıyla kavramlaştırılan halkın dini yaşayışı halkın kültürü varlığını her türlü düşünsel engellere rağmen korumuştur. Halk inançları hurafe batıl inanışlar denilerek Türkiye bilim dünyasında maalesef son yıllara kadar söz konusu edilmemiştir. Din Sosyolojisi alanının son yıllarda revaç bulmasıyla birlikte halk dindarlığının önemi de anlaşılmaya başlanmış ve halkın kültürü herhangi bir olumsuz değer atfedilmeksizin bilimin konusu edilmiştir.
9.1 TL. 14 TL.
Tükendi
 %  35
İslam ve Demokrasi
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Genç Sahabiler ve Peygamberimiz
Genç sahabiler....İnancı uğruna her şeyi göze alabilen,Önünde yürüyen Sevgili Peygamberine âşık,Kalabalıkları peşinden götüren lider vasıflı,Muhammedî Ay’ın yanında parlayan genç yıldızlar.Onlardan bize ışık tutacak genç örnekler.Mekke ve Medine dönemindeki yetmiş gençten sıcak öyküler.Duygu ve mesaj yüklü, sade ve akıcı bir üslupla kaleme alınan bu eser, sahabi gençlerin dikkat çeken yönlerini, Peygamberimiz ve gençlik adına bizlere sunuyor. ...
3.61 TL. 5.56 TL.
Tükendi
 %  35
Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik ve Sempozyumu (özet)
Şiiliğin Doğuşu ve Gelişmesi, Prof. Dr. Ethem R. Fığlalı, - X. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kadar Şiilik, Prof. Dr. İsmail Aka - Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi, Doç. Dr. Hasan Onat - Şia’nın Kuran İlimleri İle ilgili Görüşleri, Doç Dr. Musa Kazım Yılmaz - İmamiyye-İsna-Aşeriyye Şiası ve Tefsir Anlayışı, Prof. Dr. Ali Özek - Şia’da Fıkıh Usulü ve Şeri’i Deliller, Prof. Dr. Hayreddin Karaman - Şiilikte Tasavvuf, Doç. Dr. S. Uludağ - Zeydiyye Mezhebi, Doç. Dr. İsa Doğan - İsmailiyye Mezhebi, Doç Dr. M.
8.13 TL. 12.5 TL.
Tükendi
 %  35
Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik ve Sempozyumu
Şiiliğin Doğuşu ve Gelişmesi, Prof. Dr. Ethem R. Fığlalı, - X. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kadar Şiilik, Prof. Dr. İsmail Aka - Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi, Doç. Dr. Hasan Onat - Şia’nın Kuran İlimleri İle ilgili Görüşleri, Doç Dr. Musa Kazım Yılmaz - İmamiyye-İsna-Aşeriyye Şiası ve Tefsir Anlayışı, Prof. Dr. Ali Özek - Şia’da Fıkıh Usulü ve Şeri’i Deliller, Prof. Dr. Hayreddin Karaman - Şiilikte Tasavvuf, Doç. Dr. S. Uludağ - Zeydiyye Mezhebi, Doç. Dr. İsa Doğan - İsmailiyye Mezhebi, Doç Dr. M.
14.44 TL. 22.22 TL.
Tükendi
Toplam 179 kayıt bulunmuştur Gösterilen 160-180 / Aktif Sayfa : 9