Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Kur’anca Yaşamak - Sorularla Çağdaş Tefsir
Kur’ân-ı Kerîm insanoğluna yapılan son ilahi çağrıdır. Bu çağrının içinde onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bir hayat düzeninin temel ilkeleri bulunmaktadır. Kur’an Allah, kâinat ve insandan söz eder. İnsanın dünya ve ahiret hayatında huzur ve saadeti elde etmesi için gerekli bütün yol işaretleri Kur’an ve onun tefsiri mahiyetinde olan sünnette yer almaktadır. Bundan dolayıdır ki Kur’an okumak, anlaşılmak, özenmek ve hayata tatbik etmek için gönderilmiştir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanl
117 TL. 180 TL.
 %  35
Ailemizle 52 Derste Sahabe
Ailemizle 52 Derste Sahabe kitabı Peygamberimizin (a.s.) ailesini, dostlarını ve arkadaşlarını genç neslimize tanıtmayı amaçlamaktadır. Sevgili Peygamberimizin (a.s.) terbiyesiyle yetişen bu güzide insanlar Müslümanlar için birer rehberdir. Yaşamları, kişilikleri ve güzel ahlaklarıyla örnek olan her sahabiden alınacak türlü türlü dersler vardır. Kur’an’ın indirilişine şahitlik eden ve onun mesajlarıyla ilk kez muhatap olan sahabiler İslam’ın hayata geçirilmesinde ve sonraki nesillere aktarılmasında bir köpr
130 TL. 200 TL.
 %  35
Hatibin Hitâbeti
Bu eserde, bir hitap olan Yüce Kur’an ve en güzel hatip Hz. Pey-gamber’in sünneti ekseninde tebliğ ve irşâd görevinin metotları, incelikleri ve hatibin sorumlulukları farklı başlıklarla ele alınmıştır. İnsanlara Hz. Peygamber’in davet metodu ile ulaşmak istenildiğinde, sözün tesirinin eylemin gönül teknesinde yoğrulmasıyla mümkün olacağını… Sözün en güzelini söylemenin yöntem ve tekniklerinin nebevî metot ve etkili iletişim dili ile gerçekleşebileceğini… Din gönüllüsünde olması gereken vaaz ve nasihat yönte
130 TL. 200 TL.
 %  35
Hz. Peygamber’in (S.A.V.) İstişâreleri
Bir yönetim şekli olarak istişâre, insanlarla fikir alışverişinde bulunmak, yetkin kişilerin tekliflerini almak, toplumun iradesini karar süreçlerine katmak, ortak aklı ve katılımcılığı önemsemek anlamına gelmektedir. Vahye muhatap olan Hz. Peygamber (s.a.v.) Allah’ın bir emri olarak istişâre metoduna başvurmuştur. Önemine binaen ferdî, ailevî, ticarî, siyasî ve daha pek çok alanda ehil kimselerle istişâre ederek ümmetin fikrini yönetime yansıtan bir örneklik ortaya koymuştur. İçinde yaşadığı topluluğa uygu
78 TL. 120 TL.
 %  35
Kudüs (Şehirlerimiz-28)
Beş bin yılı aşkın kadim bir tarihe sahip Kudüs; Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmektedir. Hz. Davud’un bu şehri krallık merkezi seçmesi ile başlayan İsrailoğulları dönemi, Hz. Süleyman’ın inşa ettiği tapınakla birlikte dinî bir önem kazanmıştır. Arz-ı mev’ud olarak nitelendirdikleri toprakların merkezinde yer alan Kudüs’ten Bâbilliler ve Romalılar dönemlerinde sürgün edilen Yahudiler, bu şehre uzun yıllar girememişlerdir. Öyle ki Kudüs’te Hıristiyan hâkimiyeti başladığınd
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Silvan (Şehirlerimiz-35)
Silvan (Meyyâfârikîn) batısında Diyarbakır merkez; kuzeyinde Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri; doğusunda Batman ili; güneyinde Bismil ilçesi ile komşu olup, Diyarbakır’a 82 km. uzaklıktadır. Martyropolis, IV yüzyılın sonu V. yüzyılın başlarında Roma İmparatorluğu’nun Mezopotamya eyaletinin sınırları içinde bulunan Âmid’e bağlı kırsal bir bölgede kurulmuştur. Nymphios Nehri’nin (Batman Suyu) batı kısmında Marûsâ tarafından kurulmuş olan şehir stratejik konumundan dolayı kısa sürede önemli bir merkez hâline gelmi
78 TL. 120 TL.
 %  35
Zemahşerî (Önderlerimiz-49)
Cârullah Zemahşerî… Arap dilinin pîri… Hārizm’in medâr-ı iftihârı… Kelimelere raks ettiren bir edip ve şair… Küçük yaşta bacağının kesilmesiyle hayata bir sıfır yenik başlasa da bu eksiğini kapatmasını bilerek, kendisini ilme-irfâna adayan büyük bir başarı öyküsü… Allah saygısı eserlerinin her yerinde kendini hissettiren bir müttaki… Sanıldığının aksine, oldukça alçak gönüllü… Devlet adamlarının, veciz ve anlamlı sözlerini dinlemeye can attıkları gözde bir şair, etkili bir hatip. Ama ‘sultan’ sofrasını terk
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Sünnet Ve Dindarlık
Sünnet, İslam geleneğidir. Gelenek bir değerler ve anlamlar dünyasıdır. “Gelenek”, kadim zamanlardan intikal etmiş, tekvînî, tatbîkî ve fiilî vahiydir. Sünnet, Allah’ın yasalarına uygun bir hayat yaşamaktır. Sünnet Hz. Peygamber’le başlayan ve onunla sona eren bir tatbikat değildir, kitâbullah’a dayanır. Kitâbullah fıtrat standardıdır, yaratılış ayarlarıdır. Allah’ın yasalarını ve ayarlarını savunmak, tartışmak ve bu uğurda mücadele etmek gerekir. Allah’ın kitabına uygun bir hayatın nazarî bir tasavvur olma
91 TL. 140 TL.
 %  35
Kabil (Şehirlerimiz-22)
MÖ. 1500’lerde kurulan Kâbil, Orta Asya’yı Hindistan’a ve Doğu Türkistan’ı batısındaki topraklara bağlayan son derece stratejik bir şehirdir. Bu eserde ana kaynaklar ve modern araştırmalar esas alınarak öncelikle şehrin siyasî, sosyal, ekonomik, dinî ve kültürel panoraması ortaya konulmuş, ardından da Kâbil’in İslâm tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemine değinilmiştir. Coğrafî konumu sebebiyle Kâbil’in Ak Hunlar’dan başlayarak birçok Türk boyunun, Emevilerden itibaren de Müslüman fatihlerin ilgisini çekt
78 TL. 120 TL.
 %  35
Ammân (Şehirlerimiz-1)
Ammân eski dünyanın merkezi Ortadoğu’nun, Mezopotamya’nın merkezinde yer almakta olup 9 bin yıllık geçmişe sahiptir. Asur, Babil, Fars, Grek, Nabatî, Roma, Bizans, Fars, Med, Mısır, Emevî, Abbâsî, Fatımî, Eyyubî, Memlük ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan şehir zengin bir kültür mirasına sahiptir. Ammân, Şam, Beyrut, Kudüs ile birlikte ekonomik, siyasal, sosyal ve daha birçok açıdan bölgenin dört önemli şehrinden biridir. Modern Ammân için önemli dönüm noktalarından biri I. Dünya Savaşı’dır. Bu sa
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Şeybânîler (Devletlerimiz-5)
Türk tarihinin mihveri konumunda olan Maveraünnehir, günümüze kadar üzerinde onlarca devlete ev sahipliği yapan stratejik bir özelliğe sahip olmuştur. Bu özelliğinden hareketle bölgenin 16 asra kadarki tarihine baktığımızda, genel itibarıyla, bölge üzerinde inşa ve imar ile şöhret bulan Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Hârizmşahlar ve Timurlular; imha ve istila ile şöhret bulan Karahıtaylar ve Moğollar hâkimiyet kurmuşlardır. 16 asır itibarıyla de kökeni Cengiz Han’a dayanan ve Özbekler olarak nitelen
78 TL. 120 TL.
 %  35
Edirne (Şehirlerimiz-10)
Edirne İslam şehirleri denilince ilk akla gelen isimlerdendir. Erişilmesi zor bir mimariyle inşa edilen Selimiye Camii, Üç Şerefeli Camii ve Eski Camii ve diğer mebani-yi İslamiye ait pek çok eserle donatılmıştır. Şehrin simgesi olan Meriç ve Tunca nehirleri ve köprüleri ve doğal güzelliklerini bir çırpıda saymak mümkündür. Fethinden itibaren hızla İslamlaşan Edirne şehri XV. Asırdan XIX. Asra kadar sürdürdüğü ayrıcalığı Osmanlı devletinin içine düştüğü badireler nedeniyle neredeyse iki asırdır kaybetmek zo
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Gazne (Şehirlerimiz-13)
İslâm, Mekke’de ortaya çıkmasından sonra başta Arap yarımadası olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. Hz. Peygamber’in tebliği ashabın da desteği ile o dönemden başlayarak farklı coğrafya, kültür, medeniyet ve milletlere ulaşmıştır. Hz. Peygamber icra etmiş olduğu risâlet göreviyle yalnızca ilahî emir ve yasakları değil aynı zamanda İslâm medeniyetinin oluşumu, gelişimi ve yayılmasını sağlamıştır. İslâm tarihinde medeniyet denince şehir ve şehircilik ilk akla gelen kavramlardandır. Bu nedenle şehrin kuruluşu
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Aydınlıklara Doğru; Peygamber Efendimizin Hayatı-2
Peygamber Efendimizin Hayatı(Asr-ı Saadet) Serisinin ikincisi olan bu kitap, Peygamber Efendimizin(s.a.v) ve değerli ashabın(r.a) çile devrini anlatmaktadır. Nübüvvetin gelişinden, Hicret-i Muhammed'in noktalandığı ana kadar geçen onüç yıl...
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Guruba Yaklaşırken
"Bugün bir saatliğine Rasülallah Efendimizi evimde misafir etseydim nasıl davranırdım? Dükkanıma giderken önümde Efendimiz yürüseydi ardında nasıl yürürdüm? Bulunduğum mecliste Nebiyy-i Ekrem Efendimiz de bulunsaydı nasıl otururdum? Efendimizin yaşadığı saadet devrinde yaşasam O'na hürmetim nasıl olurdu?... diyebilen ve bunları aziz hayatlarında uygulama fırsatını bulan, yatarken O'nun sevgisine bürünüp yatan, kalkınca O'nun gül kokusunu alma düşüncesiyle kalkan müminlere selam olsun...
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Büyük Bir Milletin Direniş Destanı Çanakkale
Etrafında ihtilafsız ittifak edebileceğimiz ortak değerleri öne çıkarmamızı gerektiren günler yaşıyoruz... Tarih, ortak değerlerimizden biridir... Özellikle Çanakkale Zaferi, yakın tarih içindeki yeri bakımından, son derece anlamlıdır. Anlamlıdır, çünkü "Osmanlı bitti, bir daha dirilemeyecek şekilde yere serildi" denilen bir zamanda kazanılmıştır. Mahiyeti itibariyle bir diriliş cehdi, aynı zamanda da birlik-beraberlik sembolüdür. Bu itibarla Çanakkale mücadelesini kazanan ruhu keşfetmeye ve kavramaya muhta
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Safahat
İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif Ersoy'un, ilk kitabı Safahat, bağımsız bir edebi kişiliğin ürünüdür. Fransız romantiklerinden Lamartine'i Fuzuli kadar, Alexandre Dumas Fils'i Sâdi kadar sevdiğini belirten şair, bütün bu sanatçıların uğraşı alanlarına giren "manzum hikâye" biçimini kendisi için en geçerli yazı olarak seçmiştir. Savunageldiği geleneksel edebiyat birikimi, onun yalınkat bir manzumeci değil, bilinçle işlenmiş ve gelişmeye açık bir şiir türünün öncüsü olmasını sağlamıştır. Mehmet Âkif'in düşüns
143 TL. 220 TL.
 %  35
Şehir Şehir Yâr
Her bir şehirde bizi bekleyenler, şehre ulaşırken uğramamız gereken onca gönüller vardı. Kimi zaman yaşlı bir teyzenin duasıyla, kimi zaman da bir bebeğin gülümseyişiyle heybemize nice güzellikler doldurarak ayrıldık şehirlerden. Yarım kaldı çoğu kez ziyaretlerimiz. Yarımız kaldı çoğu kez şehirlerde. Bir kez daha dönmek için geride sebepler bıraktık.
90.68 TL. 139.5 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1