Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  35
İslami İlimlerde Metodoloji (Usül) Meselesi 3
İslâmî İlimlerde Usûl Meselesi konusu, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) tarafından 20032005 yılları arasında gerçekleştirilen onbir ayrı ilim dalında tartışılmış ve toplantı metinleri 2005 yılında iki cilt halinde yayınlanmıştır. Sahasının uzmanı ilim adamlarının teklifi üzerine İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl MeselesiII başlığı altında 2008 yılında İslâm Hukukunda İstihsan Meselesi; Hadis, İslâm Tarihi ve İslâm Hukukunda Metin Tenkidi Meselesi; Yeni ve Çağdaş Bir Tebliğ Metodolojisi Oluşturma Meselesi
18.2 TL. 28 TL.
Tükendi
 %  70
Kur'an ve Sünnet'te Zekat
17-18 Kasım 2007 tarihinde, Üsküdar Altunizade Kültür Merkezinde Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kurân ve Sünnette Zekât konusu, halka açık bir toplantıda tartışılmış ve Zekâtın Kurân-ı Kerimdeki kavramsal çerçevesi çizilmiş, Çağdaş bir uygulama örneği olarak Malezya Zekât Sandığı incelenmiş, İslâm Kalkınma Bankası Zekât Şubesi tanıtılmış, para sistemi ve zekât, zekât ve nisab, nisab ve para ara başlıklarıyla Zekât ve Gelir Dağılımı konusu ele alınmış, İslâmda sosyal güvenliği sağlayan müesseselerden zekâ
9.9 TL. 33 TL.
 %  35
Yaşlılık Dönemi ve Problemleri
09-10 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul Üsküdar Belediyesi Altunîzâde Kültür Merkezinde Yaşlılık Dönemi ve Problemleri adı altında iki gün süren bir tartışmalı ilmi toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda yaşlılık dönemi ve problemleri ele alınmıştır. Yaşlanma, canlının olgunlaşmasını tamamladıktan sonra gittikçe yıpranması, yaşam fonksiyonlarının aksaması, bozulması, böylece ömür süresinin sonuna doğru gelme süreci olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı nüfusun arttığı gelişmiş ülkelerde yaşlılık, artı sosyal bir
13.65 TL. 21 TL.
Tükendi
 %  35
Günümüzde Aile
Modernleşme sürecinin etkisinde değişime en fazla maruz kalan kurum hiç kuşkusuz ailedir. Modernleşmenin aile üzerindeki etkileri çok boyutludur. Geniş aileden çekirdek aileye doğru bir değişim söz konusu olduğu gibi, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde de köklü değişmeler meydana gelmektedir. Geleneksel toplumda güçlü olan akrabalık ve komşuluk ilişkileri, modern toplumda göçler, kentlerde yoğunlaşma gibi etkenlerin yanı sıra, bireyselleşme ve rol değişimi gibi etkenlerin de etkisiyle önemli bir değişim g
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi
Ülkemizde ilk defa olmak üzere 17-19 Kasım 2006 tarihlerinde İSAV tarafından Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Avrupa Birliği ülkelerindeki mevcut dinî kurumlar ile bunların hukukî ve malî statülerinin, dinî eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel eğitimle ilişkisinin ve farklı dinlere mensup kişilerin söz konusu hakları kullanma şartları ele alınmıştır. Toplantıya Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi
22.75 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  35
Kur´ân-ı Kerim´de Ehl-i Kitab
Ehl-i Kitab, Kur’ânî bir terim olup bu terim Kur’ân’da 31 defa geçmektedir. Ehl–i Kitab’ın sözlük mânâsı “kitap ehli, kitaplı, kitaba bağlı olanlar, Allah tarafından kendilerine kitap verilenler” demektir. Dinî bir terim olarak ise Ehl-i Kitab sonradan bozulmuş, değiştirilmiş bile olsa aslı itibariyle ilâhî olan, vahye dayanan bir kitaba iman eden kimseleri ifade eder. Müslümanlar dışındaki din sahipleri için kullanılan bu terimin kapsamına hangi dinlerin girdiği konusunda farklı görüşler vardır. Ancak Yah
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet
Onbeş asırdır devam eden, akıp gelen kaynak etrafında oluşan mezhep ve anlayışları, kaynağın çıkışındaki berraklık kadar, saflık kadar saf ve berrak kaldığı iddia edilemez. Ancak ana kaynaklar bütün güzelliği ile elimizde olduğuna göre, çeşitli kültürel etkenlerle, yerel kültürlerin etkisi ile farklı coğrafyalarda gelişen düşünceler elbette ki buna farklı renkler katmak istemiştir. Her şeye rağmen Ehl-i Sünnet akidesinin ve düşüncesinin bütün İslam dünyasında saflığını büyük ölçüde koruduğunu söylemek mümkü
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Kur´an-ı Kerim´de Mes´ûliyet
Mesuliyet, problemlerin çözümü isteniyorsa insanımıza kazandırılması gerekli duyguların başında gelir. Sorumluluk konusu bunun için son derece önemli. Gerek ferdin kendisiyle, gerek ailesi ve çevresiyle, gerek toplumla ve gerekse insan dışı varlıklarla münasebetlerinde sorumluluk ve sorumluluk duygusunun etkili olması, konunun araştırılması, kaynaklarının, tezahürlerinin ve sonuçlarının belirlenmesi ihtiyacının şiddetini de ortaya koymaktadır.
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri
Bu eserde, Arap lugatçılığındaki yeri ve bu sahada meydana getirdiği mühim eseri Esâsü’l-belâğa´sı ele alınan Ebu´l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b. ´Ömer ez-Zemahşerî (v. 538/1144), şüphesiz İslâm´ın kültür ve medeniyet tarihinde büyük bir yeri olan, özellikle tefsir, hadîs, kelâm, dil ve edebiyât sahalarında temâyüz etmiş büyük bir âlim ve edîbtir. ez-Zemahşerî´nin, başta tefsir olmak üzere zikredilen sahaların bir kısmındaki büyük şahsiyeti ve şöhreti, Arap lugatçılığındaki yerini ve bu mevzuda getirdiği yenilik
10.4 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  35
Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri
Nasıl ki biyolojik açıdan insanının sadece bebeklik, çocukluk, ya da ergenlik dönemlerini değil, tüm hayat evrelerini anlamamız gerekiyorsa, eğitim açısından da insanı bir bütün olarak ele alıp, onun bedensel, zihinsel, duygusal, toplumsal ve kültürel özelliklerini dikkate alarak uygun eğitim ve öğretim metotlarını geliştirmemiz gerekir. Aslında hayat şartları artık bunu zorunlu hale getirmektedir. Çünkü biz bilgi çağında yaşıyoruz ve bu çağ daha fazla bilgiyi gerektirmektedir. Yapılan araştırmalar, gelecek
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
İslami İlimlerde Metodoloji (usül) Meselesi Cilt: 1
İslâmî ilimlerin yeniden yapılanmasının tartışıldığı günümüzde önemli problemlerin başında Metodoloji Mes’elesi gelmektedir. İSAV tarafından “İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi, İslâm Felsefesi, Kelâm, İslâm Mezhepleri Tarihi, Tefsir, Hadis, İslâm Tarihi, İslâm Hukuku, Tasavvuf, İslâm İktisadı ve Dinler Tarihi” ilimlerindeki usûl mes’eleleri ve bu hususlardaki tartışmalar 2003-2005 yıllarında 11 müstakil toplantıda ele alınmış, günümüz ilimlerindeki gelişmelere paralel ol
26 TL. 40 TL.
 %  35
Türkiye´de Misyonerlik Faaliyetleri
Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri konusunda bu araştırma, konuyla ilgili problemleri ortaya koyarak insanların zihinlerini işgal eden sorulara cevaplar bulmayı hedeflemiştir. Misyonerlik faaliyetlerinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli etkileri olmuştur olmaktadır. Türkiye’nin yakın tarihinde bu düşünceyi ispatlayacak örnekler mevcuttur.Bu kitap saygın B/ilim adamlarının konuyu farklı açılardan değerlendiren düşünceleriyle misyonerlik faaliyetlerine bütüncül bir bakış getirmektedir.
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
İslami İlimlerde Metodoloji (usül) Meselesi Cilt: 2
Metod, bilgi edinmek için takip edilmesi gereken yol, yöntem demektir. Bu yöntem, ait olduğu bilgi alanında geçerli olan kurallardan ve ilkelerden çıkarılır. Bu demektir ki, yöntem belirlemek bir bakıma bilimsel bir işlemdir ve birtakım nesnel esaslara dayanılarak yapılması gerekir. Metodoloji ise, belli bir bilim alanında uygulanan yöntemlerin tümünü dikkate alarak, daha ileri bir yöntem bulmaya çalışan bir “yöntem bulma bilimi” anlamına gelmektedir. Bu yüzden, metodoloji, tek tek yöntemlerden farklı olar
26 TL. 40 TL.
 %  35
İslamda Aile ve Çocuk Terbiyesi Cilt: 2
İslam’da Aile Terbiyesi, Prof. Dr. İ. Canan - Nasıl Bir Aile, Prof. Dr. Asaf Ataseven - İslam’a Göre Kadının Talim ve Terbiyesi, Doç Dr. Mehmet Faruk Bayraktar - Ailede Çocuğun Ahlaki Terbiyesi, Doç. Dr. Mahmut Çamdibi - Eğitim ve Öğretim Kurumu Olarak Ahlak, Doç. Dr. Mikail Bayram - Kur’anı Kerim’e Göre Çocuk Terbiyesi, Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı - İslam’a Göre Çocuk Terbiyesinde Annenin Yeri, Nurten Çevikoğlu - Yetişkin Eğitimi ve Hz. Peygamber’in Tatbikatı, Selçuk Coşkun - Ailede Verilecek Din Eğitimin
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Asrımızda Hristiyan Müslüman Münasebetleri
Karşılıklı konuşma, iki ve daha fazla kişinin karşılıklı konuşması anlamına gelen diyalog, dini alanda, aynı dinden kaynaklanan grupların ya da farklı dinlere mensup insanların, inanç ve düşüncelerine zorla birbirlerine kabul ettirme yoluna gitmeden birbirlerine hoşgörüyle bakabilmesini, ortak meseleler etrafında konuşmasını, tartışmasını ve işbirliği yapabilmesini ifade etmektir.
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Bilgi Bilim ve İslam 1-2
Bilimin Dünyasından Bilginin Dünyasına, İsmet Özel - Bilim Felsefesi, Doç. Dr. Şafak Ural - İslamiyet’te İlim, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre - İlim- İslam Münasebeti, Prof. Dr. Mehmet S. Aydın - Zihniyet ve Bilgi, Doç. Dr. Ahmet Tabakoğlu - İslam ve Bilim Tartışmalarında Temel Yaklaşımlar, Dr. İlhan Kutluer - İslam ve Pozitivizm, İsmail Kara - Müslüman ve Bilgi, İsmet Özel - Sosyal Bilimlerin Evrenselliğine Yönelik Metodolojik Bir Kritik ve Sosyal Bilimlerin İslamileşmesi Meselesi, Dr. A. Davutoğlu - İktisa
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Sosyal Hayatta Kadın
Cahiliye Döneminde Kadın, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Kur’an’da Kadınlara Ait Hükümler ve İslam Nazarında Kadın, - Hz. Peygamber Döneminde Kadın, Doç. Dr. Ali Toksarı - İslam’da Kadın Çalışma Şartları, Doç. Dr. Mustafa Baktır - Osmanlı Toplumunda Kadın ve Tanzimat Sonrası Gelişmeler, Prof. Dr. M. Akif Aydın - Kadının Çalışmasının Sosyo-Ekonomik Gelişimi Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu - İslam’a Göre Kadının Sosyal Aktivitesi, Prof. Dr. Hamza Aktan - Toplumumuzda Kadını Çalışmaya İten Sebebler ve Bunun Sonuçları,
14.63 TL. 22.5 TL.
Tükendi
 %  35
Sosyal Değişme ve Dini Hayat
Değişen Toplum ve Değişmeyen Değerler, Doç Dr. Mahmut Kaya - Sosyal Değişme ve Dini Hayat, Doç Dr. İ. S. Sırma - Sosyal Değişme ve İslam Hukuku, Dr. Mehmet Erdoğan - İslami Hayatımız İçinde devlet Yapımızın Değişimi, Dr. M. Niyazi Özdemir - İnsan-Kültür ve Türkiye’de Kültür Meselesi, D. Mehmet Doğan Sosyal Değişmenin Dini Hayat Etkisi, Doç Dr. Sami Şener
6.18 TL. 9.5 TL.
Tükendi
 %  35
İslamda Aile ve Çocuk Terbiyesi Cilt: 1
“Aile ve Çocuk” ile ilgili meseleler beşeri hayatımızı ilgilendiren en mühim meselelerdendir. Milletimizin daha emin yarınlara kavuşması için bu meselelerin ciddi bir şekilde ele alınması, ilmi araştırmalara konu yapılması gerekmektedir. İslãm dünyası son asırlarda terbiye meselesini kendi kaynaklarına göre yönlendirme ve geliştirme işini ihmal etmiş, bu yüzden ortaya çıkan durgunluk ve inhiraflar sebebiyle sağlıklı nesiller yetiştirmemiş, birçok sahada canhıraş gerilemelere maruz kalmıştır. Özünü Kur’ãn ve
16.25 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları 5; İslam Düşüncesinde Gayb Problemi 1
Kur’an ve Sünnet Işığında Hz. Peygamber’in Gayba Muttali Olması Meselesi, prof. Dr. Said Hatipoğlu - Kur’anı Kerim’de Gayp Alemi, Prof. Dr. S. Kılıç - Gayba İman mı, Gaybda İman mı? Prof. Dr. Halis Albayrak - Bir Bilgi Kaynağı Olarak Vahiy, Doç Dr. Muhsin Demirci - Bir felsefe Problemi Olarak Gayb, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç - Gayba İmanın Dini Temelleri, Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz - Kur’an ve Tefsir Açısından Hızır Kıssası ve Ledün İlmi - Şii ve Gali Fırkalarda Gayb Anlayışı, Prof. Dr. Mustafa Öz - Gayb
14.16 TL. 21.78 TL.
Tükendi
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3