Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları 6; İslam Düşüncesinde Gayb Problemi 2
Hristiyan Kutsal Metinlerinde Gayb İnancı, Doç Dr. Mustafa Sinanoğlu - Tasavvuf Literatüründe Gaybi Rivayetler, Yrd. Doç Dr. Ahmet Yıldırım - Ricalu’l-Gayb İnancı ve Toplum Hayatına Yansımaları, Osman Demir - Gayb İnancının Ekonomik Hayata Yansımaları, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu - Ahlak- Gayb İlişkisi, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı - Fizik Varlığın Ötesinde: Gayb Kavramı Felsefi Açıdan Nasıl Ele Alınabilir, Doç. Dr. İ. Kutluer - Gaybın Bilinmesinde Keşf ve İlhamın Rolü, Prof. Dr. Sülayman Uludağ - Tasavvufta Var
15.28 TL. 23.5 TL.
 %  35
Beşeri Münasebetler
İslam Sevgi Temelinde Beşeri Münasebetler İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından 16-17 Ekim 2009 tarihinde M. Ü. İlahiyat Fakültesi konferans salonunda İslâmda Sevgi Temelinde Beşerî Münasebetler başlıklı tartışmalı bir ilmî toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Kurânda sevgi; İslâmın temel kaynaklarında insan ve insan sevgisi; Allah-Peygamber sevgisi; Sahabeler arası münesebetlerde sevgi; Sevgi ve nefretin psikolojisi; Sevgi-Nefret dengesi; ilahî ve beşerî aşk; sûfîlerin sevgiye yaklaşımı, Râbia,
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Sigara ve İnsan Sağlığı
08 Haziran 1991 ve 26 Ekim 1991 tarihlerinde İslami İlimler Araştırma Vakıf Toplantı Salonu'nda Sigara ve İnsan Sağlığı konusunda tıp hocalarımızla tartışmalı ilmi bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Sigara ve Kalp-Damar Hastalıkları, Kardialog Dr. Nail Erhan; Sigara ve Solunum Sistemi Hastalıkları, Dr. Şenel Yediyıldız; Sigaranın Sindirim Sistemi Hastalıkları Üzerindeki Etkileri, Kardialog Dr. Nail Erhan; Sigara ve Seksüel Hayat, Prof. Dr. Asaf Ataseven; Sigaranın Ruh Sağlığına Etkisi ve Sigara Alışkan
11.05 TL. 17 TL.
 %  35
Yeni Usüllerle İslami Tebliğ ve Temsil; Milletlerarası İlmi Toplantı
İslâmi ilimler Araştırma Vakti (İSAV) 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Topkapı Eresin Otel'de Yeni Usullerle isliind Tebliğ, ve Temsil konulu Milletlerarası bir İlmi Toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda tebliğ ve temsil konusu, çok farklı coğrafyalardaki uygulamaları ile tarihten bugüne uzanan tecrübeler ışığında ele alınmış, Güney Kore, Güney Afrika, Fransız Polenezyası, İtalya, Fransa, Nijerya, Çad ve Liberya gibi ülkelerden katılımcılar tebliğ, ve temsil konusunda bilgi ve tecrübelerini takd
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Maveraünnehir; İSAV Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV), İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri: MÂVERÂÜNNEHİR konulu tartışmalı bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, İslâm düşüncesinin ana merkezlerinden Mâverâünnehir'in içtimâî, siyasî, ilmî, kültürel, dinî ve tarihî yapısı; Mâverâünnehir'de İslâm düşüncesinin öncü temsilcilerinden İmâm Mâtürîdî; Ebû Nasr el-Fârâbî; Ahmed Yesevî ile ilgili tebliğler sunulmuş, müzakere edilmiş ve toplantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir. Bu toplan
26 TL. 40 TL.
 %  35
Modern Çağda Fıkhın Anlamı ve İşlevi
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 06- 07 Nisan 2019 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salonu'nda Modern Çağda Fıkhın Anlamı ve İşlevi konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sunulan Fıkıh Usulüne Dair Çağdaş Tartışmalar, Şer'î Hükmün Tabiatı, Değişim ve Süreklilik Bağlamında Fıkıh Mirasımıza Yöntemsel Yaklaşımlar ve Modern Çağda Fıkıh Hakkında Konuşmak başlıklarını taşıyan dört tebliğ ile bu tebliğlere ait
16.9 TL. 26 TL.
 %  35
Kelam İlmi ve İslam Hukukunda İçerik Sorunları
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde, Sabahattin Zaim Kültür Merkezi'nde Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları konulu sekizinci Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda Günümüzde Kelâm İlminin Müfredatı ile Fıkhın Geçmişte ve Günümüzde Müfredat Sorunları başlığı altında iki tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli kırk dört hocamız tarafından müzakere edilmiş, toplantının genel bir değerlendir
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Afrikada İslamiyet Dünü, Bugünü, Yarını
Afrika'da İslâmiyet'in yayılması, başlangıçtan itibaren kurulan Müslüman devletler, Osmanlı devleti'nin bu kıtadaki ilişkileri, günümüz müslüman toplumlar ve bunların gelecekleri için yapılan çalışmlar.
26 TL. 40 TL.
 %  35
Sahabe 3; İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe ve Dirayet İlimleri
İslami İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 30 Eylül - 01 Ekim 2017 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda İslam'ın Kurucu Nesli Sahabe - Sahabe ve Dirâyet İlimleri- konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sunulan Türkçe ve Arapça 26 tebliğ metni bir araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir.
24.05 TL. 37 TL.
 %  35
Hz. Peygamber ve Aile Hayatı
İslamiyet, bütün insahığı doğru yola çağıran bir din olarak zuhur etmiş ve yayılmıştır. Bugün de dünyanın her yerinde yayılmaktadır. İşte İslam'ın zuhuru ile vahip kesilmiş Hz. Muhammed'in (s.a) gelişi ile de peygamberlik müessesesi tamamlanmıştır. Bundan sonra insanlığın, özellikle müslümanların iki hususa dikkat etmeleri gerekmektedir: 1. Allah'ın kitabı Kur'an ve Rasulullah'ın (s.a.) kavli, fi'ili ve takriri sünnetine sarılmak; 2. Peygamberlik ve vahiy müessesesi tamamlandığına göre müslümanlar, İslma'ı
21.45 TL. 33 TL.
 %  35
Usül-i Fıkıh Kelam Tasavvuf ve İslam Felsefesi
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde, Sabahattin Zaim Kültür Merkezinde İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurlart: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi konulu altıncı Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirmiştir, bu toplantıda dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli kırk dört hocamız tarafından müzakere edilmiş, toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredilm
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Toplumsal Birliğin Güçlenmesinde Dini Söylemin Önemi
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde, Gaziantep Ü. Kongre ve Kültür Merkezi'nde Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi konulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, İbadetlerdeki Fıtrî Varoluşsal Vahdet Boyutunun Toplumsal İttihada Katkısı; Kur'an ı Dinî Alanda Ayrıştırın ve Bütünleştirici Bir Metin Olarak Okumanın Kodları; Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler Döneminde Birlikte
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe II
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonu'nda ?İslâm'ın Kurucu Nesli Sahâbe ? Sahâbe ve Rivayet İlimleri ? ? konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, ?Ashabın Adaletinin Aklî Temelleri; ?İmâmiyye Şîasına Göre Sahabenin Adaleti Problemi; ?Bazı Sahâbîlerin Ücret Karşılığı Hadis Uydurduğu İddiası; ?Sahabenin Hadis Rivayetine Etki Eden Un
24.05 TL. 37 TL.
 %  35
Para Vakıfları; Nazariyat ve Tatbikat
Dr. İsmail Kurt tarafından doktora tezi olarak hazırlanan bu eser, 1996 yılında neşredilmiştir. Mevcudu kalmayan eser, gözden geçirilip tertiplenerek yeniden neşre hazırlanmıştır. Bu kitap, sahasında yapılan ilk çalışma olması sebebiyle önemli bir boşluğu doldurmuş ve daha sonra yapılan çalışmalara ışık tutmuştur. Bu kitapta para vakıfları, nazarî ve tatbikî olarak ele alınmış, Şer'î Sicil, Vakıf Tahrir Muhasebe Defterleri ve Fetva Kitapları arasında kayıtlı bulunan nukûd-i mevkûfe ile ilgili bilgiler değer
16.9 TL. 26 TL.
 %  35
Para, Faiz ve İslâm
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV), 03.03.1984 ve 25-27.05.1984 tarihlerinde vakıf merkezinde gerçekleştirdiği toplantılarda para, kredi ve faizin kavram, tanım ve tarihçeleri; İslâmî açıdan para (Altın, gümüş, fels ve kâğıt paralar); İslâm'da para politikası ve riba yasağı; İslâm'da ve diğer sistemlerde faiz; İslâm'da faiz mefhumu ve unsurları; Madenî para, banknot ve kâğıt para mübadelesinde faiz; İslâm'da para, kredi, faiz ve enflasyon ilişkileri, günümüzde banka, faiz, kredi sorunları ve Müslüman'ca t
16.9 TL. 26 TL.
Tükendi
 %  35
Bütün Yöleriyle Hac
İslamiyet adına icra edilen en gözle görülür bir ibadet olan hac, sosyo-kültürel, akidevî, ilmî, hatta siyasî yönleriyle ?komple bir ibadet olma özelliğine sahiptir. Haccın ne zaman ve nasıl eda edileceği ile ilgili tartışmalar, konunun bir ilmî toplantıda bütün yönleriyle ele alınıp müzakere edilmesini ihtiyaç hâline getirmiştir. Bu bakımdan, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından ?Bütün Yönleriyle HAC konulu Tartışmalı İlmî Toplantı, Üsküdar Belediyesi
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır?; Sorunlar ve Çözümleri
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı'nın müştereken tertiplediği Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? Sorunlar ve Çözümleri konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, 01- 04 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, bu toplantıda, İlahiyatın adı ve amaçları ne olmalıdır? İlahiyatın akademik yapılanması, bölümleri ve anabilim dalları nasıl olmalıdır? İlahiyat Lisans Programının Değerlendirilmesi Öğretim elemanlarının niteliğini artırmak için neler yapılabilir? Eğitim Anl
21.45 TL. 33 TL.
 %  35
Son Dönem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi
Son Dönem Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi konulu ilmî toplantı, 06-07 Aralık 2014 tarihlerinde, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilmiş, Kınalızâde Ali Efendi; Mehmet Hâzık Zeynizâde; Ali Kemâl İkdamcı; Mehmet Said Efendi; Ali Seydi Bey; Ali İrfan Eğribozî; Ahmet Cevat Emre; Ahmet Mithat Efendi; M. Sadık Rıfat Paşa; Ali Rıza Bey; Hüseyin Remzi Miralay; Ahmet Hamdi Akseki konulu tebliğler sunulmuş; toplantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir.
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 5; Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri
İSAV tarafından 18-19 Ocak 2014 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri konulu beşinci Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu beşinci metodoloji Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı Prof. Dr. İlyas Çelebi'nin organizatörlüğünde yapılmış, Tefsir, Hadis, Kelâm ve İslâm Hukuku İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkileri konularında tebliğler sunulmuş ve çeşitli üniversit
26 TL. 40 TL.
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1